Miljøkrav til genanvendelse

Slaggerne er et restprodukt fra forbrændingsprocessen og skal derfor – også efter grundig rensning for jern og metaller – analyseres for mængden af forurenende stoffer. Der er ved lovgivning fastsat regler for, hvor og hvordan man må genanvende slaggerne.

Grundvandsinteresser

Slagger fra forbrændingsanlæg må ikke anvendes på indvindingsopland til vandværker eller lignende områder med særlige drikkevandsinteresser. Man kan dog opnå dispensation for denne regel, hvis en konkret miljøvurdering dokumenterer, at anvendelsen kan ske uden risiko for forurening af grundvandsressourcerne.

Forureningsgrad

Forbrændingsslagger ligger som regel i kategori 3, hvad angår forureningsgrad.​

​Ved genanvendelse af kategori 3-materiale er kravene:

  • Ved indbygning af slagger under veje: Der skal være tæt belægning og bortledning af overfladevand, højde max. 1 meter
  • Ved indbygning af slagger under stier: Der skal være fast belægning, højde max. 0,3 meter
  • Ved indbygning under ledningsgrave: Fast belægning
  • Ved indbygning under fundamenter og gulve: Højde max. 1 meter under bygninger. Jord må ikke kunne give anledning til indeklima-problemer.​

Bemærk, at højde er den samlede højde af kategori 3-materialer.

Ved ”tæt belægning” forstås asfalt, beton o.lign., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledningen af overfladevand gør, at højst 10% af nedbøren kommer i kontakt med restprodukt eller jord.

Ved ”fast belægning” forstås asfalt, beton, fliser, kategori 1-jord (min. 1 meter), der sikrer mod kontakt

FAKTA

  • Projektet skal anmeldes til myndighederne, før du kan anvende slagger som bundsikring.
  • Myndighederne har en frist på fire uger til godkendelse.
  • Vi hjælper gerne med at skrive projektansøgningen eller vurdere dit projektforslag.​

​​Jørgen Rasmussen Gruppen A/S | Rørdalsvej 244 | 9220 Aalborg Øst | Tlf.: 98 37 18 27 | info@jrg.dk |  CVR-nr. 24212122